Alu Color Alu Classic Alu Modern Alu Retro Alu Flex ST Breeze ST Flow ST Prime ST Wire ST Wire & ST Breeze
Leverans
 • Fri frakt
 • Måttanpassat för dig
 • Personlig köpresa
0 kr
inkl. moms & frakt
Du har inte lagt något i kundvagnen, ännu!
Klicka på produkter i menyn för att se vårt utbud
Vi erbjuder:
 • Hög kvalitet
 • Hög tillgänglighet
 • Kort produktionstid
 • Produkter som tillverkas efter dina mått
 • Helt fraktfri leverans

Personuppgiftspolicy

Räckesbutiken Sweden AB, organisationsnummer 556824-1268 (”Räckesbutiken”, ”vi”) respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter.

Våra användares förtroende är av yttersta vikt för oss, och Räckesbutiken tar därför ansvar för att skydda din integritet. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder information om våra användare, och hur vi skyddar våra användares integritet. Denna personuppgiftspolicy beskriver den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Räckesbutiken, en tjänst som erbjuds på www.rackesbutiken.se. Räckesbutiken är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy innan du använder Tjänsten.

All behandling av personuppgifter inom Räckesbutiken sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den såkallade dataskyddsförordningen (GDPR).

Centrala begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress. Även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende vid nyttjande av Tjänsten kan utgöra personuppgifter.

Personuppgiftsbehandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analysering, ändring, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Uppgifter som behandlas

De personuppgifter Räckesbutiken samlar in och behandlar om dig som användare av Tjänsten är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Leveransadress
 • Kontaktperson, namn och telefonnummer
 • IP-adress
 • Geografisk information

och andra uppgifter som du eventuellt själv lämnar inom ramen för Tjänsten.

Räckesbutiken behöver ovanstående uppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig om att genomföra en beställning utav varor eller offertunderlag. Om du väljer att inte lämna vissa personuppgifter kan detta resultera i att Räckesbutiken inte kan genomföra den efterfrågade produkten eller tjänsten. Viss information inhämtas automatiskt när du använder Tjänsten:

 • Information om din användning av Tjänsten, t.ex. hur du navigerar i Tjänsten och vilka sidor du har besökt
 • Teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till Tjänsten som, IP-adress, Hårdvarutyp, Operativsystem och Webbläsarversion
 • Geografisk information

Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Vi behandlar personuppgifterna för de ändamål som anges nedan, samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 • För att tillhandahålla Tjänsten och administrera vårt avtal med dig, inklusive skapande av och administrering av ditt beställningsunderlag. (Offertbegäran)
 • För att du ska kunna nyttja Tjänsten kan vi komma lämna ut dina personuppgifter till andra leverantörer eller underleverantör i syfte att genomföra en godkänd beställning.
 • För att vi ska kunna kommunicera med dig via post, telefon, elektronisk kommunikation (så som sms och e-post eller telefon) eller på annat sätt, t.ex. vid kontakt via kundservice, för att skicka notifieringar samt informera dig om våra uppdateringar av Tjänsten och användarvillkor.
 • För att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Tjänsten.
 • För att personifiera och förbättra din upplevelse av Tjänsten.
 • För att förbättra och utveckla Tjänsten och nya tjänster och produkter, för att kontinuerligt förbättra säkerheten i våra nätverk och informationssystem, samt för att analysera din och andra användares användning av Tjänsten (t.ex. vilken mobilenhet eller utrustning du använder) för att bättre förstå hur våra kunder interagerar och använder Tjänsten.
 • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring av våra produkter och tjänster.
 • För att kontrollera, förhindra, utreda eller vidta andra åtgärder i samband med missbruk av Tjänsten eller i samband med användning av Tjänsten i strid med användarvillkoren för Tjänsten eller i samband med legala åtgärder, misstanke om bedrägeri eller potentiella hot mot Räckesbutiken eller andras rättigheter.
 • För att fullgöra rättslig förpliktelse.

Rättslig grund för Räckesbutikens behandling av dina personuppgifter

Nödvändig behandling för att fullgöra vårt avtal med dig

Räckesbutiken behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal med dig (t.ex. för de ändamål som anges i punkterna 1 – 5 ovan).

Nödvändig behandling för ändamål som rör Räckesbutikens eller tredje parts berättigade intressen (intresseavvägning)

I de fall behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Räckesbutikens eller tredje parts berättigade intressen, kan Räckesbutiken behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. Sådana intressen innefattar Räckesbutikens kommersiella intresse av att bibehålla en god kundrelation med dig, att tillhandahålla dig information som är av relevans för din användning av Tjänsten, förbättra och vidareutveckla Tjänsten samt att marknadsföra Räckesbutikens produkter och tjänster (t.ex. för de ändamål som anges i punkterna 3 – 10 ovan). Med ”berättigade intressen” avses således vårt intresse att bedriva och hantera vår verksamhet för att möjliggöra att vi kan tillhandahålla dig en så bra Tjänst som möjligt samt en bra och säker användarupplevelse. Vi kan behandla dina personuppgifter för att skydda dig (och övriga kunder, leverantörer och samarbetspartners) mot bedrägerier, intrång och andra oegentligheter vid användning av våra Tjänster och för att säkerställa att våra Tjänster och system är säkra. När vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning säkerställer vi att vi tar hänsyn till och balanserar behandlingens möjliga påverkan på dig (både positiv och negativ) samt dina intressen och rättigheter under tillämplig dataskyddslagstiftning. För det fall du har synpunkter eller invändningar mot vår behandling som grundar sig på en intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändningar mot sådan behandling. För mer information om dina rättigheter, vänligen se information under rubriken ”Dina rättigheter och val” nedan.

Behandling som är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse

Räckesbutiken kan behöva behandla personuppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex. för bokföringsändamål eller till följd av ett domstols- eller myndighetsbeslut (d.v.s. för det ändamål som anges i punkten 9).

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas för flera ändamål och/eller med stöd av fler än en av de rättsliga grunder som anges ovan.

Säkerhet och Överföring av personuppgifter

Överföring av personuppgifterna inom Räckesbutikens koncernbolag

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra bolag för att självständigt behandla dina personuppgifter i syfte att presentera information och förbättra din användarupplevelse vid beställning. Exempel på sådana uppgifter kan vara kontaktuppgifter och personnummer. Skulle du bli kontaktad av något av dessa bolag kommer det att informera dig om den personuppgiftspolicyn som gäller för just behandlingen av uppgifter inom det bolaget. Detta innebär, som ett förtydligande, att du bland annat i leverans- eller betalningsförfarande kan komma att bli direkt kontaktad av andra bolag för att fullgöra ditt köp.

Överföring av personuppgifter till tredje man

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag eller till följd av ett domstolsbeslut eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande.

Räckesbutiken kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av misstanke om brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Räckesbutken kan anlita externa leverantörer att utföra uppgifter för Räckesbutikens räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster och analyser. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Räckesbutikens leverantörer, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Dessa leverantörer behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina personuppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part, såsom Svea Finans, för att inhämta kreditupplysning vid fakturabetalning eller lagra information på en server), ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges i denna personuppgiftspolicy, utan kommer främst att användas i den mån detta behövs för att kunna tillhandahålla Tjänsten.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Räckesbutiken samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES. För det fall Räckesbutiken väljer att anlita leverantörer utanför EU/EES, t.ex. molntjänstleverantörer, kommer Räckesbutiken i sådant fall att vidta särskilda skyddsåtgärder, såsom tecknande av avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats eller företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Räckesbutiken värnar om din integritet och om en hög säkerhet för dina personuppgifter. Räckesbutiken har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. All behandling av dina personuppgifter sker under strikt sekretess.

Lagring och gallring av personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte lagras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut och raderas då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så p.g.a andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av en annan rättslig grund eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Dina rättigheter och val

Vad gäller behandlingen av dina personuppgifter har du en rad rättigheter som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta Räckesbutiken via de kontaktuppgifter som anges i slutet av denna Personuppgiftspolicy.

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära och få bekräftelse på om Räckesbutiken behandlar personuppgifter om dig. Om Räckesbutiken behandlar personuppgifter om dig har du rätt att kostnadsfritt få information om behandlingen samt en kopia av de personuppgifterna som är under behandling. För eventuellt ytterligare kopior äger Räckesbutiken rätt att ta ut en rimlig avgift baserat på Räckesbutiken administrativa kostnader för sådana kopior. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får Räckesbutiken, i enlighet med vad som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning, ta ut en rimlig avgift för sådan begäran eller vägra tillmötesgå sådan begäran.

Rätt till dataportabilitet

Du har, som kund hos oss, rätt till dataportabilitet om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på fullgörande av ett avtal med dig.

Rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex.

 • om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in.
 • om du invänder mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre.
 • om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt eller de måste raderas p.g.a. rättslig förpliktelse.

Rätten till radering gäller dock inte i vissa fall, t.ex. om behandlingen är nödvändig för att Räckesbutiken ska uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att Räckesbutiken ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning

Du har i vissa fall rätt att begära att Räckesbutiken begränsar behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. om du inte anser att personuppgifterna är korrekta så att Räckesbutiken får tid att kontrollera detta, om behandlingen är olaglig och du inte vill att vi raderar uppgifterna, om Räckesbutiken inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för rättsliga anspråk eller om du invänder mot Räckesbutikens behandling med stöd av en intresseavvägning i väntan på kontroll av om Räckesbutikens eller tredje parts berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning, inbegripet profilering. Räckesbutiken får inte fortsätta att behandla sådana personuppgifter såvida Räckesbutiken inte kan presentera tvingande berättigade skäl för sådan behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Räckesbutiken får dock fortsätta behandlingen för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt att inge klagomål till Datainspektionen

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss och du har även en rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen (som föreslås byta namn till ”Integritetsskyddsmyndigheten”).

Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi oss av cookies och liknande spårningstekniker. Läs mer om hur vi använder cookies och liknande i vår Cookiespolicy.

Länkar till andra webbplatser och sociala plug-ins

I de fall Tjänsten hänvisar (länkar) till en webbplats eller material, som tillhör tredje part, är sådan hänvisning enbart avsedd som en tjänst för användaren och Räckesbutiken frånsäger sig allt ansvar för den och dess eventuella personuppgiftsbehandling.

I Tjänsten kan du ibland erbjudas att dela information från Tjänsten på sociala medier, som t.ex. Facebook eller Twitter, via en implementerad social plug-in (som t.ex. en gillaknapp). Vi har inte något inflytande över den information som sociala medier samlar in med hjälp av dessa plug-ins om du väljer att använda dem. Vi uppmanar dig därför att hålla dig informerad om syftet med, och omfattningen av, insamlingen av uppgifter som sker genom sociala plug-ins.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig genom att skicka ett e-postmeddelande samt publicera den uppdaterade versionen på den här sidan (www.rackesbutiken.se/personuppgiftspolicy).

Lagval och tvistelösning

Behandling av dina personuppgifter enligt denna personuppgiftspolicy och din användning av Tjänsten ska tolkas enligt svensk lagstiftning. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol om inte annat följer av tvingande lag.

Kontaktuppgifter

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Räckesbutiken Sweden AB
Åkerslundsgatan 10
262 73 Ängelholm
Epost: info@rackesbutiken.se
Telefonnummer: 0431-371060

Denna personuppgiftspolicy gäller från och med 2018-05-25

Stäng

Välj leveransland

Priserna för varor du har i kundvagnen kommer att ändra sig om du byter land.

Leverans: